ความหลากชนิดของแมลงปออันดับโอโดนาทา (Odonata) ในภาคเหนือของประเทศไทย
#1
ความหลากชนิดของแมลงปออันดับโอโดนาทา (Odonata) ในภาคเหนือของประเทศไทย
อิทธิพล บรรณาการ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดมภ์ แก้วสวัวดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมแมลงปอในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นำตัวอย่างแมลงปอที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชสามารถจำแนกชนิดแมลงปอได้ 4 ชนิด 264 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ Odonata วงศ์ Libellulidae ได้แก่ แมลงปอบ้านเสือสามเหลี่ยม Orthetrum triangulare (Selye) 35 ตัวอย่าง แมลงปอบ้านบ่อ Crocothemis servilia Drury 123 ตัวอย่าง แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis (Sulzer) 78 ตัวอย่าง และวงศ์ Calopterygidae คือ แมลงปอเข็มน้ำตกจีน Neurobasis chinensis (Linnaeus) 28 ตัวอย่าง การทดลองเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2228_2554.pdf (ขนาด: 85.15 KB / ดาวน์โหลด: 570)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม