ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly); Bemisia tabaci
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly); Bemisia tabaci (Gennadius) ในผักชีฝรั่ง
นลินา ไชยสิงห์, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, สุชาดา สุพรศิลป์ และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly); Bemisia tabaci (Gennadius) ในผักชีฝรั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ชนิดและอัตราของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly); Bemisia tabaci (Gennadius) ในผักชีฝรั่ง ดำเนินการในแปลงของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 3 ซ้ำ 9 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่นสารด้วย buprofezin 40% SC, spirotetramat 15%W/V OD, sulfoxaflor 50% WG, cyantraniliprole 10% OD, dinotefuran 10% SL, thiamethoxam 25% WG, white oil 67% EC, petroleum oil 83.9% EC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร ขนาดแปลงย่อยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร โดยใช้เครื่องพ่นสารสูบโยกสะพายหลัง ตรวจนับจำนวนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยเลือกสุ่มผักชีฝรั่งในแถวกลาง แปลงย่อยละ 10 จุดๆ ละ 5 ใบ โดยใช้แว่นขยายขนาด 3x3 ทำการพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีครั้งแรก เมื่อพบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวระบาดสม่ำเสมอตรวจนับจำนวนแมลงหวี่ขาวก่อนพ่นสาร 1 วัน ตรวจนับหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 โดยทำการพ่นสารตามกรรมวิธีจำนวน 2 ครั้ง และนับจำนวนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงผักชีฝรั่ง ก่อนพ่นสารและ หลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน ผลการทดลองสรุปได้ว่าสารฆ่าแมลงที่มีแนวโน้มว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่งได้ ได้แก่ cyantraniliprole 10% OD อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร buprofezin 40% SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร white oil 67% EC อัตรา 120 มล./น้ำ 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น้ำ 20 ลิตร ซึ่งต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   203_2560.pdf (ขนาด: 184.78 KB / ดาวน์โหลด: 563)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม