การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในสภาพไร่
#1
การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในสภาพไร่
ประภัสสร เชยคำแหง, รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และสุเทพ สหายา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ในปี 2556 ได้ดำเนินการทดลองเริ่มสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ ด้วงเต่าที่พบ 4 ชนิด คือ ด้วงเต่า Brumoides sp. ด้วงเต่า Nephus sp. ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor ด้วงเต่าลายหยัก Chilomenes sexmaculata แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi แตนเบียนไม่ทราบชนิด 2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแป้ง 1 ชนิด จำกผลการทดลองใช้ตัวอ่อนแมลงช้ำงปีกใส P. ramburi ปล่อยบนต้นมันสำปะหลังที่เริ่มพบกำรระบำดของเพลี้ยแป้งพบว่าปล่อยในอัตรา 4-5 ตัว/ต้น จำนวน 2 ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดได้และคงอยู่ได้ 2 เดือนในแหล่งที่มีการระบาด และในปี 2555 เริ่มทำแปลงทดลอง ที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในสภาพไร่ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   8_2556.pdf (ขนาด: 308.67 KB / ดาวน์โหลด: 891)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในสภาพไร่ - โดย doa - 01-05-2016, 04:10 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม