การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation
#1
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation โดยศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ต่อความทนทานแสงแดดของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้ผัก โดยใช้เชื้อไวรัสธรรมดาเปรียบเทียบกับ ไวรัสสำเร็จรูปที่ผสมสารเพิ่มฤทธิ์ชนิดต่างๆ แล้ว มาผสมกับน้ำกลั่นตามอัตราแนะนำ แล้วหยดสารละลายเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ลงบน plate ปริมาณ plate ละ 5 มล. เกลี่ยเชื้อให้ทั่วด้วยแท่งแก้วสะอาด จำนวนชนิดละ 6 plate ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วแบ่ง plate ตัวอย่างละ 3 plate ไปวางกลางแจ้งให้รับแสงแดดตลอดวัน ส่วนที่เหลือไปวางในที่ร่มตลอดวัน เก็บตัวอย่างทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน แล้วนำ plate เหล่านี้มาละลายน้ าในอัตราส่วน 1:1 ไปทดสอบ Bioassay ด้วยวิธี Feeding Method กับหนอนทั้ง 3 ชนิดตามชนิดของเชื้อไวรัส โดยใช้หนอนวัย 3 จำนวน 30 ตัวต่อกรรมวิธี เปรียบเทียบกับ ไวรัสธรรมดาและไวรัสสำเร็จรูปที่เก็บรักษาในตู้เย็น และน้ำกลั่น ผลการศึกษาพบว่า ไวรัส เอ็นพีวีหนอนกระทู้ผักสูตรสำเร็จ ในสภาพร่มเงา 1 วัน ยังคงมีประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่างจากไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้ผักสำเร็จรูป และแบบธรรมดาที่เก็บรักษาในตู้เย็น มีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนเฉลี่ย 96.67, 90.00 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ รองลงมาเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่สภาพร่มพบว่าทั้งสูตรสำเร็จรูปและแบบธรรมดา มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนเฉลี่ยระหว่าง 10.00 - 53.33 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื้อไวรัสในสภาพที่โดนแสงแดดทั้ง 3 วัน พบว่าประสิทธิภาพของเชื้อลดต่ำลงอย่างมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อไวรัสสำเร็จรูปและแบบธรรมดา มีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนเฉลี่ยระหว่าง 0 - 16.67 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัส เอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation - โดย doa - 02-17-2016, 03:46 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม