การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่
บุษบง มนัสมั่นคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, พวงผกา อ่างมณี, สุนัดดา เชาวลิต, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท และเกรียงไกร จำเริญ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

สถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ ดำเนินการสำรวจในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และสมุทรสงคราม ในระยะเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่ โดยสุ่มสำรวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) คือ สุ่มตัดช่อผลลิ้นจี่ต้นละ 4 ทิศๆ ละ 1 ช่อ จำนวน 10 ต้น/แปลง ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ผลการสำรวจจากแหล่งปลูกลิ้นจี่ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 แปลง จังหวัดน่าน จำนวน 9 แปลง จังหวัดพะเยา จำนวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 แปลง และจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 แปลง รวม 47 แปลง จากผลผลิต 15,194 ผล น้ำหนัก 234.88 กิโลกรัม ในเบื้องต้นไม่พบหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในทุกแปลงที่ทำการสำรวจ แต่พบหนอนเจาะขั้วผล Conopomorpha sinensis Breadley เข้าทำลายผลลิ้นจี่ทุกจังหวัดที่ทำการสำรวจ โดยพบเกือบทุกแปลงที่ดำเนินการสำรวจ และพบหนอนเจาะผล Deudoric epijarbas Moore เฉพาะในแปลงลิ้นจี่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนตัวอย่างหนอนที่ลงทำลายผล อีก 1-2 ชนิด ที่พบในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธานอีกครั้ง


ไฟล์แนบ
.pdf   2179_2554.pdf (ขนาด: 115.39 KB / ดาวน์โหลด: 405)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ - โดย doa - 10-12-2015, 03:01 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม