การปรับใช้เทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจาย ของหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลำไย
บุษบง มนัสมั่นคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, พวงผกา อ่างมณี, ศิริณี พูนไชยศรี, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท และเกรียงไกร จำเริญมา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลำไย ดำเนินการสำรวจในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ในระยะที่ผลลำไยมีอายุประมาณ 5 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยว ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปี 2551 และ 2552 ผลการสำรวจ ในแหล่งปลูก อำเภอพร้าว (3) จอมทอง (6) ดอยเต่า (2) ฮอด (2) สารภี (3) หางดง (2) สันป่าตอง (3) แม่วาง (2) และดอยหล่อ (2) จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง (3) ป่าซาง (5) เมืองลำพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองล่อง (3) จังหวัดลำพูน และอำเภอพาน (8) จังหวัดเชียงรายรวม 51 แปลง จากผลผลิตลำไยที่สุ่ม ปี 2551 จำนวน 28,718 ผล น้ำหนัก 281.51 กิโลกรัม ปี 2552 จำนวน 38,569 ผล น้ำหนัก 391.02 กิโลกรัม พบหนอนที่ลงทำลายผลลำไย 3 ชนิด คือ หนอนกินผล, Conogethes punctiferalis หนอนเจาะผล, Deudorix epijarbas หนอนเจาะขั้วผล, Conopomorpha sinensis แต่ไม่พบหนอนเจาะผลชนิด C. ombrodelta ซึ่งต้องรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธานต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1236_2552.pdf (ขนาด: 372.36 KB / ดาวน์โหลด: 447)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การปรับใช้เทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - โดย doa - 08-04-2016, 01:31 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม