การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง Sternochetus mangiferae ในมะม่วง
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง Sternochetus mangiferae ในมะม่วง
สราญจิต ไกรฤกษ์, บุษบง มนัสมั่นคง, สัญญาณี ศรีคชา, ยุทธนา แสงโชติ, ศรุต สุทธิอารมณ์ และสุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ในปี พ.ศ. 2552 จากพื้นที่การปลูกมะม่วงที่ปลูกเพื่อการส่งออกใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน รวม 15 สวน ผ่าเมล็ดมะม่วงแก้วและมะม่วงโชคอนันต์ประมาณ 4,736 เมล็ด เพื่อตรวจนับปริมาณด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง พบด้วงตัวเต็มวัย 40 ตัว ดักแด้ 3 ตัว หนอน 12 ตัว และจำแนกชนิดแล้ว คือ Sternochetus olivieri (Faust) Family Curculionidae ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บผลมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่าที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 2 สวน ผ่าเมล็ดมะม่วง ประมาณ 12,742 เมล็ด พบด้วงตัวเต็มวัย 548 ตัว ดักแด้ 15 ตัว หนอน 18 ตัว ด้วงงวงที่จำแนกชนิดได้แล้ว คือ Sternochetus olivieri เช่นกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   1235_2552.pdf (ขนาด: 193.6 KB / ดาวน์โหลด: 386)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง Sternochetus mangiferae ในมะม่วง - โดย doa - 08-05-2016, 04:11 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม