ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม
#1
ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม
จรรยา มณีโชติ, วนิดา ธารถวิล, สุพัตรา ชาวกงจักร, สิริชัย สาธุวิจารณ์, ยุรวรรณ อนันตนมณี และจีรนุช เอกอำนวย
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          การทดลองเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้มดำเนินการในแปลงเกษตรกร 2 แห้ง ที่ อ.ฝาง และอ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2555 พบว่า สารกำจัดวัชพืช glyphosate 48%SC อัตรา 500 มล./ไร่ สามารถควบคุมผักปราบนา (C. diffusa) ไดดีกว่า ผักปราบไร่ (C. benghalensis) โดยใช้เครื่องพ่นได้ทั้งแบบโยกสะพายหลังและแบบน้ำน้อย ULV ส่วนสารกำจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 15%SC อัตรา 600 มล./ไร่ สามารถควบคุมผักปราบนา (C. diffusa) และผักปราบไร่ (C. benghalensis) ได้ดี โดยใช้เครื่องพ่นได้ทั้งแบบโยกสะพายหลังและแบบน้ำน้อย ULV สำหรับสารกำจัดวัชพืช paraquat 27.6%SC อัตรา 120 กรัม a.i./ไร่ สามารถควบคุมผักปราบนา (C. diffusa) และผักปราบไร่ (C. benghalensis) ได้ดี โดยใช้เครื่องพ่นแบบโยกสะพายหลัง นอกจากนั้นพบว่า สารกำจัดวัชพืช indaziflam 50%SC อัตรา 12 กรัม a.i./ไร่ สามารถควบคุมตนอ่อนของผักปราบที่งอกจากเมล็ดได้ดีกว่า diuron 80%WP อัตรา 240 กรัม a.i./ไร่ โดยไม่พบความเป็นพิษต่อต้นสมหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชทั้งสองชนิด


ไฟล์แนบ
.pdf   2137_2554.pdf (ขนาด: 131.13 KB / ดาวน์โหลด: 841)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม - โดย doa - 11-02-2015, 03:07 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม