การป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี
#1
การป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี
ทัศนาพร ทัศคร, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, พีระวรรณ พัฒนวิภาส และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี 2554 ได้สำรวจและเก็บตัวอย่างโรคกลีบดอกไหม้จากกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ปลูกจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร ผลการศึกษาและจำแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์เหลืองกิตติ, อ้อมใหญ่, คาลิปโซ่, เหลืองจิตติ, แดงกิตติ, แดงบุญหลง และส้มบางขุนเทียนเบื้องต้น พบว่าเชื้อแบคทีเรีย Pantoae sp. เป็นเชื้อสาเหตุโรคดังกล่าวและเมื่อทำการปลูกเชื้อสาเหตุโรคแล้วสามารถทำให้เกิดอาการโรคเช่นเดียวกับในสภาพแปลง ดังนั้นในปี 2554 จึงได้นำเชื้อแบคทีเรียมาทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบวำ สาร Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8% WP สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีทุกระดับความเข้มข้น ซึ่งข้อมูลนี้อยู่ระหว่างการทดสอบซ้ำและจะนำไปขยายผลต่อในสภาพโรงเรือนในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2018_2554.pdf (ขนาด: 261.86 KB / ดาวน์โหลด: 735)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี - โดย doa - 11-18-2015, 10:41 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม