ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย, Amrasca biguttula biguttula
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย, Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ในมะเขือเปราะ
สุชาดา สุพรศิลป์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, นลินา ไชยสิงห์, สิริกัญญา ขุนวิเศษ และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย, Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ในมะเขือเปราะ ทำการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการทดลองที่แปลงมะเขือเปราะของเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Desize มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ได้แก่ สาร buprofezin 40% SC, etofenprox 20% EC, imidacloprid 70% WG และ flonicamid 50% WG อัตรา 20, 40, 10 และ 20 มล./น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับสาร imidacloprid 10% SL อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีตำงๆ เมื่อมะเขือเปราะอายุ 40 วัน หลังย้ายกล้าปลูก พบว่าสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือเปราะเทียบเท่าถึงดีกว่าสารเปรียบเทียบ imidacloprid 10% SL อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร ได้แก่ สาร flonicamid 50% WG อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร buprofezin 40% SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70% WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และการพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่พบอาการเป็นพิษกับมะเขือเปราะ


ไฟล์แนบ
.pdf   196_2560.pdf (ขนาด: 195.77 KB / ดาวน์โหลด: 463)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย, Amrasca biguttula biguttula - โดย doa - 04-18-2019, 11:17 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม