เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี
#1
เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยหินฟอสเฟตด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม
เจนจิรา เทเวศร์วรกุล, ศุภากร ดวนใหญ่ และจริยา วงศ์ตรี
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          จากการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (%AVP2O5) ในปุ๋ยเคมี ที่มี %CIP2O5 ระดับต่ำ (0 - 1%) กลาง (1 - 2%) และสูง (> 2%) ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มี %CIP2O5 ระดับต่ำ (0 - 1%) กลาง (1 - 2%) และสูง (> 2%) ปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มี %CIP2O5 ระดับต่ำ (< 20%) กลาง (20%) และสูง (> 20%) ด้วยวิธีสกัดโดยตรง (AOAC 993.31) และวิธีโดยอ้อม ได้จากผลต่างของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (%TP2O5) กับปริมาณฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายในสารละลายแอมโมเนียมซิเตรท (%CIP2O5) 2 วิธี คือ วิธี 1.10.01 และวิธี AOAC 963.03 พบว่า %AVP2O5 ในปุ๋ยเคมีที่มี %CIP2O5 ต่ำ (0 - 1%) กลาง (1 - 2%) และสูง (> 2%) ที่วิเคราะห์โดยวิธี 1.10.01 และ AOAC 963.03 ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ วิเคราะห์ด้วยวิธี AOAC 993.31 นั้นให้ %AVP2O5 ในระดับที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) %AVP2O5ในปุ๋ยอินทรีย์เคมี AOAC 963.03 < 1.10.01 < AOAC 993.31 พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ของวิธี 1.10.01 และ AOAC 963.03 แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างวิธี AOAC 963.03 และ AOAC 993.31 %AVP2O5 ในปุ๋ยหินฟอสเฟตที่วิเคราะห์โดย 1.10.01 และ AOAC 963.03 นั้นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ วิธีทั้ง 2 นั้น ให้ความแตกต่างกันกับ AOAC 993.31 อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ศึกษา %Relative AVP2O5 ของตัวอย่างทั้งหมด สามารถจำแนกตัวอย่างได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ปุ๋ยเคมี (%Relative AVP2O5 80 - 100%) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (%Relative AVP2O5 80 - 100%) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (%Relative AVP2O5 40 - 60%) ให้สหสัมพันธ์ระหว่าง %AVP2O5 และ %TP ในวิธี 1.10.01 และ AOAC 963.03 มากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่ 993.31 ให้สหสัมพันธ์ร้อยละ 77 84 และ 91 ตามลำดับ และปุ๋ยหินฟอสเฟต ให้สหสัมพันธ์ระหว่าง %AVP2O5 และ %TP ในวิธี 1.10.01 AOAC 963.03 และ AOAC 993.31 เพียงร้อยละ 20 17 และ 11 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาระยะเวลาการเตรียมตัวอย่าง รูปและปริมาณฟอสฟอรัสที่วิเคราะห์ได้ รวมทั้งการผ่านเกณฑ์ความเป็นประโยชน์ พบว่าวิธี AOAC 963.03 มีความเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยหินฟอสเฟต พบสหสัมพันธ์ระหว่าง %AVP2O5 (1.10.01) และ %AVP2O5 (AOAC 963.03) มากกว่าร้อยละ 90 ในปุ๋ยเคมีและอินทรีย์เคมีที่มี %Relative AVP2O5 80 - 100% มากกว่าร้อยละ 80 ในปุ๋ยหินฟอสเฟต ที่มี %Relative AVP2O5 10.44 - 17.41% และมากกว่าร้อยละ 70 ในปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มี %Relative AVP2O5 40 - 60% พบสหสัมพันธ์ระหว่าง %AVP2O5 (AOAC 963.03) และ %AVP2O5 (AOAC 993.31) มากกว่าร้อยละ 80 ในปุ๋ยหินฟอสเฟต (%Relative AVP2O5 10.44 - 17.41%) และปุ๋ยอินทรีย์เคมี (%Relative AVP2O5 40 - 60%) มากกว่าร้อยละ 70 ในปุ๋ยเคมี (%Relative AVP2O5 80 - 100%) และมากกว่าร้อยละ 60 ในปุ๋ยอินทรีย์เคมี (%Relative AVP 80 - 100%)

คำหลัก: ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ วิธี 1.10.01 วิธี AOAC 963.03 วิธี AOAC 993.31


ไฟล์แนบ
. เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยหินฟอสเฟตด้วยวิธีโดยตรงและว   68. เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยหินฟอสเฟตด้วยวิธีโดยตรงและว (ขนาด: 626.69 KB / ดาวน์โหลด: 0)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี - โดย doa - 10-28-2022, 02:51 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม