การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
#1
การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ปริเชษฐ์  ตั้งกาญจนภาสน์, วันเพ็ญ ศรีทองชัย, กาญจนา วาระวิชะนี และวันเพ็ญ ศรีชาติ
กลุ่มวิจัยโรคพืช, กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         เชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) เป็นเชื้อโรคพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลำดับที่ ๑๗๗ ไวรอยด์ชนิดนี้เป็นเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของมะเขือเทศ ทำให้ผลผลิตลดลงถึง ๔๙ เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อใช้ทำพันธุ์ในประเทศ และผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพื่อการส่งออกในปริมาณที่มาก จึงทำให้เชื้อไวรอยด์ดังกล่าวมีโอกาสติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าและแพร่ระบาดทำความเสียหายในประเทศไทยได้ และจากการกักกันพืชหลังการเข้ามาในปี ๒๕๕๑ ตรวจพบเชื้อไวรอยด์ดังกล่าวถึง ๑๑ ตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เชื้อไวรอยด์ชนิดนี้จะปนเปื้อนติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าได้สูง ดังนั้นการนำวิธีการตรวจสอบเชื้อ Columnea latent viroid ที่ได้พัฒนาแล้วมาใช้ตรวจสอบติดตามเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคศัตรูพืชกักกันที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งด้วย จากผลการตรวจสอบติดตามเพื่อการสกัดเชื้อ Columnea latent viroid กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศ (interception) ในปี ๒๕๕๔ ด้วยวิธีการเพาะเพื่อสังเกตอาการในโรงเรือน Nucleic Hybridization และ RT-PCR จากตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจำนวน ๖ ครั้งจาก ๗ ประเทศ ปัจจุบันยังไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ CLVd ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว


ไฟล์แนบ
.pdf   2169_2554.pdf (ขนาด: 109.16 KB / ดาวน์โหลด: 588)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ - โดย doa - 11-18-2015, 02:44 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม