การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยใช้ วี-เอ ไมคอร์ไรซา
#1
การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยใช้ วี-เอ ไมคอร์ไรซา
พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการรวบรวมและจำแนกราวีเอ ไมคอร์ไรซา จากแหล่งพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเก็บตัวอย่างดินและรากของต้นพืชบริเวณรอบลำต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 17 ตัวอย่าง จากอำเภอท่าชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทำการศึกษาแยกได้ราวีเอไมคอร์ไรซา จากดิน 6 ตัวอย่าง และแยกลักษณะราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope ได้ราวีเอไมคอร์ไรซา 15 ไอโซเลท เก็บรักษาราวีเอไมคอร์ไรซาไว้ในดินทรายที่อบฆ่าเชื้อแล้ว

       แยกราสาเหตุโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันจากต้นปาล์มที่เป็นโรคจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ แยกเชื้อโดยใช้อาหาร Ganoderma Selective Media จำแนกชนิดราสาเหตุโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเป็นรา G. boninense เก็บเชื้อไว้บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส


ไฟล์แนบ
.pdf   2292_2555.pdf (ขนาด: 334.69 KB / ดาวน์โหลด: 1,301)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยใช้ วี-เอ ไมคอร์ไรซา - โดย doa - 11-19-2015, 02:17 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม