การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ (Trioza erytreae (Del Guercio) ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, สุธามาส ณ น่าน, เจริญ ท่าระเบียบ, จารุฉัตร เขนยทิพย์, ชมัยพร บัวมาศ, วนาพร วงษ์นิคง และชลิดา อุณหวุฒิ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ (Trioza erytreae (Del Guercio) ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในแปลงปลูกส้มสายน้ำผึ้งจังหวัดเชียงใหม่ 6 สวน ได้แก่ อำเภอฝาง (2) ไชยปราการ (2) แม่อาย (2) และจังหวัดเชียงราย 3 สวน ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย (2) และอำเภอแม่สาย (1) รวมทั้งสิ้น 9 สวน ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 - กันยายน 2555 โดยติดตั้งกับดักกาวเหนียวจ้านวน 4 กับดัก/ต้น รอบทรงพุ่ม จ้านวน 10 ต้น/สวน เปลี่ยนกับดักกาวเหนียวทุก 1 เดือน ผลการเฝ้าติดตามการแพร่กระจายพบว่า ไม่พบเพลี้ยไก่แจ้ส้มแอฟริกัน Trioza erytreae (Del Guercio) แต่พบเพลี้ยไก่แจ้เอเซีย Diaphorina citri Kuwayama ซึ่งเป็นชนิดที่พบระบาดในพืชตระกูลส้มในประเทศไทย และต้องดำเนินการซ้ำในปีต่อไปเพื่อยืนยันผล


ไฟล์แนบ
.pdf   2484_2555.pdf (ขนาด: 221.4 KB / ดาวน์โหลด: 754)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ - โดย doa - 12-01-2015, 02:41 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม