การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
#1
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, วนาพร วงษ์นิคง และอิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในมะเม่าจากแหล่งปลูกในอำเภอภูพาน และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบแมลงศัตรูมะเม่า 15 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง; Red coffee borer: Zeuzera coffeae Niet., เพลี้ยแป้งกาแฟ; Coffee mealybug: Planococcus lilacinus (Cokerell), เพลี้ยหอยยักษ์; Giant Scale Insect: Icerya seychellarum Westwood, หนอนม้วนใบพบเป็นชนิด Leucinodes orbonalis Guenee และ Hendecasis sp., หนอนรานกินใบ Thosea sp., เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis, Thrips palmi, Haplothrips gowdeyi (Franklin), Microcephalothrips abdominalis Crawford, Megalurothrips usitatus (Bagnall) และ Rhipiphorothrips cruentatus Hood, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell และแมลงหวี่ขาวส้ม Aleurocanthus woglumi Ashby และด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ Aristobia approximator Thomson ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมะเม่า ดำเนินการทดลองเดือนเมษายน 2554 ในแปลงทดลองอำเภอภูพาน และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทำการสุ่มตรวจนับเพลี้ยไฟ แตยังไม่พบการระบาดในระดับที่จะดำเนินการทดลองได้ จะดำเนินทดลองอีกครั้งในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2044_2554.pdf (ขนาด: 100.76 KB / ดาวน์โหลด: 442)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า - โดย doa - 10-13-2015, 03:51 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม