การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพวและผักแขยง
#1
การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพวและผักแขยง
วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา, วนาพร วงษ์นิคง, อัจฉรา หวังอาษา และสุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มบริหารศัตรูพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในผักแพวจากแหล่งปลูกในจังหวัดนครปฐม และปทุมธานี ดำเนินการในปี 2554 ผลการสำรวจและจำแนกชนิด พบแมลงศัตรูผักแพว 8 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner), เพลี้ยแปงน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius), เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood และเพลี้ยอ่อนมินท์ Ovatus crataegarius Walker ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพว ดำเนินการทดลองในแปลงของเกษตรอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 แปลงทดลอง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 7 กรรมวิธี คือ พ่นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, buprofezin 40%SC + white oil 67%EC อัตรา 20 + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงพบว่า สารป้องกันกำจัดแมลงทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพวได้


ไฟล์แนบ
.pdf   2141_2554.pdf (ขนาด: 97.69 KB / ดาวน์โหลด: 449)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม