การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ
#1
การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ
วิมลวรรณ โชติวงศ์, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ และพลอยชมพู กรวิภาสเรือง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมในแปลงมันสำปะหลังจากจังหวัดระยอง ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 การสำรวจทำโดยจับแมงมุมโดยตรง นำแมงมุมมาฆ่าและเก็บรักษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ แล้วนำมาศึกษาอนุกรมวิธานและจำแนกชนิดซึ่งพบแมงมุม 5 วงศ์ ดังนี้ Araneidae, Thomisidae, Salticidae, Theriidiidae, Uloboridae ปริมาณแมงมุมที่พบมากที่สุด ได้แก่ Achearanea sp. และ Uloborus sp. ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 5 ชนิด คือ spiromesifen (Oberon 24%SC), thiamethoxam (Actara 25%WG), dinotefuran (Starkle 10%WP), pirimiphos-methyl (Actellic 50%EC), thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 24.7%ZC) และสารฆ่าไร 2 ชนิด คือ pyridaben (Sanmite 20%WP), amitraz (Mitac 20%EC) โดยวิธีพ่นถูกตัวโดยตรง ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส) พบว่าสารฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม ได้แก่ dinotefuran (Starkle 10%WP) สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายน้อยต่อแมงมุม ได้แก่ spiromesifen (Oberon 24%SC), thiamethoxam (Actara 25%WG), pyridaben (Sanmite 20%WP) สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุม ได้แก่ amitraz (Mitac 20%EC) และสารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุม ได้แก่ pirimiphos-methyl (Actellic 50%EC) และ thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 24.7%ZC)


        สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมในสวนชมพู่จากจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2555 การสำรวจทำโดยจับแมงมุมโดยตรงนำแมงมุมมาฆ่าและเก็บรักษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการแล้วนำมาศึกษาอนุกรมวิธานและจำแนกชนิดปริมาณแมงมุมที่พบมากที่สุดในช่วงตุลาคม 2554 ถึงมีนาคม 2555 ได้แก่ Uloborus sp. ทำได้ครบ 4 ซ้ำ แต่ Hylyphantes graminicola Sundevall ทำได้ 2 ซ้ำ และอยู่ระหว่างการทดลองและเก็บรวบรวมตัวอย่างและการจำแนก ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 4 ชนิด คือ methomyl (Lannate 40%SP), abamectin 1.8%EC, dimethoate 40%EC, cypermetrin 35%EC และสารฆ่าไร 1 ชนิด คือ pyridaben (Sanmite 20%WP) โดยวิธีพ่นถูกตัวโดยตรง ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส) พบว่าสารฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม Uloborus sp. ได้แก่ pyridaben (Sanmite 20%WP) สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุม Uloborus sp. ได้แก่ methomyl (Lannate 40%SP), dimethoate 40%EC, cypermetrin 35%EC และสารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุม Uloborus sp. ได้แก่ abamectin 1.8%EC สารฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม Hylyphantes graminicola Sundevall ได้แก่ pyridaben (Sanmite 20%WP), cypermetrin 35%EC สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุม H. graminicola Sundevall ได้แก่ methomyl (Lannate 40%SP) และสารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุม Uloborus sp. ได้แก่ abamectin 1.8%EC, dimethoate 40%EC


ไฟล์แนบ
.pdf   2124_2554.pdf (ขนาด: 121.61 KB / ดาวน์โหลด: 732)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม