การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชการควบคุมโรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชการควบคุมโรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้
วรางคนา แซ่อ้วง, สุรีย์พร บัวอาจ และทัศนาพร ทัศคร
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในโรงเรือนทดลองพบว่า การปลูกเชื้อ Pseudocercospora dendrobii Deighton บนใบกล้วยไม้นั้น เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน ปรากฏว่าการปลูกเชื้อ ไม่ทำให้กล้วยไม้เป็นโรค จึงทำการทดสอบการฉีดพ่นสารเคมีในโรงเรือนไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองในแปลงปลูกเกษตรกร จำนวน 1 สถานที่ ผลการทดสอบพบว่า การฉีดพ่นสารไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ปรากฏอาการโรคร้อยละ 6 - 10 ของพื้นที่ใบ คาร์บอกซิน75% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แคปแทน 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ปรากฏอาการโรคร้อยละ 10 - 14 ของพื้นที่ใบ ส่วนกรรมวิธีควบคุม ปรากฏอาการโรคร้อยละ 19 - 25 ของพื้นที่ใบ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   29_2556.pdf (ขนาด: 394.83 KB / ดาวน์โหลด: 1,614)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม