ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา
#1
ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และสุนัดดา วงษ์ชวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา ดำเนินการทดลอง ที่แปลงปทุมมาของเกษตรกร ที่ อ.ห้างฉัตร จ.เชียงใหม่ ในปี 2555 ดำเนินการทดลองในเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2555 และ ปี 2556 ดำเนินการทดลองในเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธี fipronil อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธี cartap 4 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธี cartap 6 G อัตรา 1 กรัม/หลุม ปลูกกรรมวิธี dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธี fipronil อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธี thiamethoxam อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธี carbosunfan อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธี imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร fipronil, สาร thiamethoxam 25% WG และ imidacloprid 70 % WG imidacloprid 70% WG มีประสิทธภาพดีที่สุด ในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา รองลงมาคือ กรรมวิธี dinotefuran 1 G, cartap 4 G, กรรมวิธี cartap 6 และ carbosunfan โดยทุกกรรมวิธีการใช้สารมีจำนวนหัวดีมากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกำจัดแมลง และไม่พบอาการเป็นพิษที่มีต่อหัวปทุมมา


ไฟล์แนบ
.pdf   38_2556.pdf (ขนาด: 359.28 KB / ดาวน์โหลด: 579)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม