การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
#1
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, วนาพร วงษ์นิคง และอิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูมะเม่าในแหล่งปลูก อ.ภูพาน และ อ.พังโคน จ.สกลนคร ระหว่างปี 2554 - 2556 พบแมลงศัตรูมะเม่าทั้งประเภทปากดูดและปากกัด ประเภทปากดูด พบเพลี้ยไฟ 8 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก, Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยไฟฝ้าย, Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟหลากสี, T. coloratus Schmutz เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย, T. hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟดอกไม้, Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟองุ่น, Rhipiphorothrips cruentatus Hood เพลี้ยไฟ Heliothrips haemorrhoidalis (Bounche) และเพลี้ยไฟท่อ, Haplothrips gowdeyi (Franklin) เพลี้ยหอย พบ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยยักษ์, Icerya seychellarum Westwood เพลี้ยหอยปุยฝ้ายยักษ์, Crypticerya jacobsoni (Green) เพลี้ยหอยสีเขียว, Coccus viridis (Green) เพลี้ยหอยหลังเต่า, Drepanococcus chiton (Green) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน Coccus sp. และเพลี้ยหอย Aulacapis sp. เพลี้ยแป้ง พบ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งกาแฟ, Planococcus lilacinus (Cokerell) เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. และ Pseudococcus sp. แมลงหวี่ขาว พบ 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวส้ม, Aleurocanthus woglumi Ashby แมลงหวี่ขาวใยเกลียว, Aleurodicus dispersus Russell และแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก, Paraleyrodes bondari Peracchi และมวนลิ้นจี่, Chrysocoris stollii (Wolff) ประเภทปากกัด ชนิดทำลายใบ พบหนอนม้วนใบ 2 ชนิด ได้แก่ Microbelia canidentalis (Swinhoe) และ M. intimalis (Moore) รวมทั้งหนอนร่านกินใบ Thosea sp. ชนิดที่ทำลายกิ่งและลำต้น คือ หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง, Zeuzera coffeae Nietner ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ, Aristobia approximator Thomson แมลงทับประกายทอง, Philocteanus moricii Faimaire และหนอนกินผิวเปลือกลำต้น Proceras sp. สำหรับศัตรูธรรมชาติพบแมงมุมตาหกเหลี่ยม แมงมุมใยกลม แมงมุมกระโดด แมลงช้างปีกใส แมลงวันขายาว และแตนเบียนของเพลี้ยหอยสีเขียว ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า ดำเนินการทดลองในเดือนพฤษภาคม 2555 ที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธี พบว่า สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยสีเขียวได้ดีที่สุด คือ สาร imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร รองลงมา ได้แก่ white oil 67%EC และ imidacloprid 70%WG อัตรา 150 มิลลิลิตร และ 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร


ไฟล์แนบ
.pdf   52_2556.pdf (ขนาด: 1.27 MB / ดาวน์โหลด: 3,112)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม