การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพืชวงศ์กะหล่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพืชวงศ์กะหล่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ศรีวิเศษ เกษสังข์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช คำพานิช, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, ชลธิชา รักใคร่ และโสภา พิศวงปราการ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          กะหล่ำดอก (Brassica oleracea var. botrytis L.) กะหล่ำปลี (Brassica oleracea var. capitata L.) และกวางตุ้ง (Brassica chinensis var. parachinensis) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์กะหล่ำ (Family Brassicaceae) จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายทุกส่วนของพืชกะหล่ำดอก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 104 ชนิด จัดเป็นแมลง 47 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 25 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด และวัชพืช 9 ชนิด กะหล่ำปลี มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 143 ชนิด จัดเป็นแมลง 78 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด เชื้อรา 24 ชนิด แบคทีเรีย 13 ชนิด ไวรัส 3 ชนิด และวัชพืช 9 ชนิด กวางตุ้ง มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 48 ชนิด จัดเป็นแมลง 19 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไร 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด เชื้อรา 12 ชนิด แบคทีเรีย 9 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด ที่นำเข้าจากต่างประเทศระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช ด้วยตาเปล่า (Visual inspection) Blotter method และ Dilution plate method พบว่าเมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอกที่นำเข้าจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อิตาลี อินเดีย ชิลี เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส และเม็กซิโก จำนวน 70 ตัวอย่าง ปริมาณนำเข้า 8.63 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. tenuis, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium semitectum, F. solani, Stemphylium solani และ Ulocladium sp. เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีนำเข้าจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ จำนวน 84 ตัวอย่าง น้ำหนัก 44.04 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. tenuis, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium semitectum, F. solani, Phoma sp., Ulocladium sp. และ Stachybotrys sp. และเมล็ดพันธุ์กวางตุ้งนำเข้าจาก 7 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดนมาร์ก อิตาลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และฮ่องกง จำนวน 57 ตัวอย่าง น้ำหนัก 341.83 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. tenuis, Fusarium semitectum และ Ulocladium sp. และจากการนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling symptom test) ในสถานกักกันพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืชวงศ์กะหล่ำทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว


ไฟล์แนบ
.pdf   2163_2554.pdf (ขนาด: 130.09 KB / ดาวน์โหลด: 426)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม