วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : วิธีการชำข้อตาที่เหมาะสม
#1
วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : วิธีการชำข้อตาที่เหมาะสม
ภาคภูมิ  ถิ่นคำ และทักษิณา  ศันสยะวิชัย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          การวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยจากโรคที่สามารถติดไปได้ทางท่อนพันธุ์ ได้ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ 3 x 5 Factorial in CRD มี  4 ซ้ำ ปัจจัยแรกขนาดของข้อตา 3 ขนาด คือท่อน (1/2 ปล้อง) เฉพาะส่วนข้อ เฉพาะส่วนตา ปัจจัยที่สองการขจัดโรค 5 วิธี คือ แช่น้ำร้อนระยะสั้น 52 องศาเซลเซียส 30 นาที แช่น้ำร้อนระยะยาว 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง แช่น้ำร้อน 2 รอบ 52 องศาเซลเซียส 30 นาทีทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แช่น้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำ 30 นาที และไม่แช่ท่อนพันธุ์ รวม 15 กรรมวิธี โดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

          ผลการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนท่อน (1/2 ปล้อง) ที่ผ่านกรรมวิธีแช่น้ำร้อนต่างๆ มีความงอกของต้นกล้าสูงที่สุดคือ 74.25 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือชิ้นส่วนข้อ 69.80 เปอร์เซ็นต์ และการใช้เฉพาะชิ้นตาอ้อยมีความงอกต่ำที่สุด 41.00 เปอร์เซ็นต์ ทางด้านความสูงของต้นกล้า พบว่า ต้นกล้าจากท่อนและข้อมีความสูงใกล้เคียงกันคือ  8.58 และ 8.12 เซนติเมตร ตามลำดับ และเฉพาะชิ้นตามีความสูงต่ำที่สุด 5.53 เซนติเมตร ขนาดต้นกล้า ชิ้นส่วนท่อนมีลำต้นที่ใหญ่ ทางด้านจำนวนใบ ต้นกล้าจากทั้งสามชิ้นส่วนมีจำนวนใบใกล้เคียงกัน อัตราการรอดหลังย้ายปลูกของทุกกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 73.95 - 81.20 เปอร์เซ็นต์ 

          ผลผลิตท่อนพันธุ์จากทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยท่อนพันธุ์ที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ มีจำนวนข้อ 19.80 - 20.52 ข้อ จำนวนลำต่อกอ 3.40 - 3.84 ลำ ความยาวลำ 123.34 - 147.73 เซนติเมตร จำนวนลำต่อไร่ 4,565 - 5,733 ลำ และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่ระหว่าง 64.58 - 74.04 เปอร์เซ็นต์


ไฟล์แนบ
.pdf   4_2555.pdf (ขนาด: 108.76 KB / ดาวน์โหลด: 884)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม