การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรอ้อยชุด 2547 ตอ 2
#1
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรอ้อยชุด 2547 ตอ 2
เสรีวัฒน์  จัตตุพรพงษ์, ดาวรุ่ง  คงเทียน และสายสมร  เกียรติกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในไร่เกษตรกร อ้อยชุดปี 2547 เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยที่มีผลผลิตน้ำตาลสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบอู่ทอง 3 วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ มีอ้อยจำนวน 5 โคลนและพันธุ์เปรียบเทียบอู่ทอง 3 สุพรรณบุรี 80 และ LK92-11 ดำเนินการทดลองในไร่เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ผลการทดลองในอ้อยปลูก พบว่า มีอ้อยจำนวน 4 โคลนที่ให้ผลผลิตสูงกว่าแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3  แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์สุพรรณบุรี 80 และ LK92-11 สำหรับผลผลิตน้ำตาลพบว่า มีอ้อย 2 โคลนที่มีค่าเฉลี่ยสูงแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (2.016 ตันซีซีเอสต่อไร่) คือ 04-2-1434 และ 04-2-1317 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.657 และ 2.962 ตันซีซีเอสต่อไร่ ค่า ซีซีเอส พบว่า โคลน 04-2-1317 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.80

          ผลการทดลองในอ้อยตอ 1 พบว่า มีอ้อยจำนวน 2 โคลน ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงกว่าแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (14.62 ตันต่อไร่) แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์สุพรรณบุรี 80 และ LK92-11 คือ 04-2-1402 และ 04-2-1383 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.41 และ 17.99 ตันต่อไร่ ตามลำดับ  โดยอ้อยโคลน 04-2-1383 มีผลผลิตน้ำตาลสูงสุดเท่ากับ 2.456 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าแต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (2.361 ตันซีซีเอสต่อไร่)  สำหรับค่า ซีซีเอส พบว่า อ้อยโคลน 04-2-1317 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 16.74 แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (16.28)

          ผลการทดลองในอ้อยตอ 2 พบว่า อ้อยโคลน 04-2-1383 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 16.30 ตันต่อไร่ สูงแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (12.08 ตันต่อไร่) แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์สุพรรณบุรี 80 (16.44 ตันต่อไร่) และ LK92-11 (15.64 ตันต่อไร่) โดยอ้อยโคลน 04-2-1317 มีผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยเท่ากับ 2.331 ตันต่อไร่สูงกว่าแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (1.786 ตันซีซีเอสต่อไร่) แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์สุพรรณบุรี 80 (2.213 ตันซีซีเอสต่อไร่) และ LK92-11 (2.352 ตันซีซีเอสต่อไร่) และอ้อยโคลน 04-2-1317 มีค่า ซีซีเอส เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 16.48

          ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยจากอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 พบว่า อ้อยที่นำมาเปรียบเทียบทุกโคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (13.55 ตันต่อไร่)  โดยโคลน 04-2-1383 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 17.78 ตันต่อไร่ สำหรับผลผลิตน้ำตาลพบว่า อ้อยทุกโคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (2.054 ตันซีซีเอสต่อไร่) โดยโคลน 04-2-1317 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.529 ตันซีซีเอสต่อไร่ และโคลน 04-2-1317 มีค่า ซีซีเอส สูงสุดเท่ากับ 16.34


ไฟล์แนบ
.pdf   6_2555.pdf (ขนาด: 211.3 KB / ดาวน์โหลด: 639)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม