พัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า C. montrouzieri Mulsant เป็นปริมาณมากเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง
#1
พัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า Cryptolaemus montrouzieri Mulsant เป็นปริมาณมากเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า Cryptolaemus montrouzieri Mulsant เป็นปริมาณมากเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง ทำการสำรวจ และเก็บรวบรวมเพลี้ยแป้งและด้วงเต่า C. montrouzieri จากแปลงปลูกมันสำปะหลัง จากไม้ผล ได้แก่ ฝรั่ง น้อยหน่า มะละกอ และกล้วย จากวัชพืช หญ้ายาง และตำแยแมว และจากต้นชบา พบเพลี้ยแป้ง 7 ชนิด ได้แก่ Ferrisia virgata (Cockerell), Pseudococcus jackberdsleyi Gimple & Miller, Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, Phenacoccus madeirensis Green, Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink, Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ Phenacoccus solenopsis Tinsley แต่จากการนำเพลี้ยแป้งที่พบมาตรวจสอบตัวอ่อนด้วงเต่า C. montrouzieri ในห้องปฏิบัติการไม่พบด้วงเต่า C. montrouzieri

          ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของด้วงเต่า C. montrouzieri พบว่ามีรูปแบบการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ ประกอบด้วยระยะ ไข่ หนอน ก่อนดักแด้ ดักแด้ และตัวเต็มวัย ไข่มีอายุนาน 4 - 5 วัน ระยะหนอนมี  4 - 5 วัย (ส่วนใหญ่มี 4 วัย แต่เพียง 3 ตัว ที่มีวัยที่ 5) มีอายุนาน 2 - 3, 1 - 4, 1 - 4, 1 - 6 และ 4 วัน ตามลำดับ ระยะก่อนดักแด้ 1 - 3 วัน และระยะดักแด้นาน 5 - 9 วัน รวมวงจรชีวิตจากไข่จนกระทั่งออกเป็นตัวเต็มวัยนาน 23 - 27 วัน เฉลี่ย 25.17 วัน มีอายุขัย 14 - 273 วัน เฉลี่ย 57.56 วัน จากการศึกษาตารางชีวิตของด้วงเต่า C. montrouzieri เบื้องต้นพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ตายที่ปรากฏใน ระยะไข่ หนอนวัยที่ 1 - 4 ก่อนดักแด้ และดักแด้ เท่ากับ 34.00, 6.06, 1.61, 0, 0, 1.64 และ 1.64% ตามล ดับ โดยมีอัตราการตายมากที่สุดในระยะไข่ และจากการศึกษาการจำแนกเพศของตัวเต็มวัยด้วงเต่า โดยดูจากลักษณะปล้องท้องพบว่า เพศผู้มีลักษณะท้องปล้องที่ 5 โค้งกว้างกว่าตัวเมีย

          ตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri สามารถกินเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi, D. neobrevipes, P. manihoti และ F. virgata ได้สูงสุดวันละ 7, 6, 5 และ 4 ตัว ตามลำดับ โดยมีพฤติกรรมการกินเพลี้ยแป้งแบบกินไม่ต่อเนื่องทุกวัน และมีแนวโน้มว่าจะกินเพลี้ยแป้งได้มากขึ้นถ้ามีความหนาแน่นของเพลี้ยแป้งมากขึ้น ตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri ชอบกินเพลี้ยแป้งระยะไข่มากที่สุด รองลงมาเป็นตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ตามลำดับ และกินตัวอ่อนเพลี้ยแป้ง Planococcus sp. ได้ 1 - 11 ตัวต่อวัน นอกจากนี้ยังกินไข่ผีเสื้อข้าวสารได้ 2 - 86 ฟองต่อวัน ส่วนตัวหนอนด้วงเต่า C. montrouzieri กินไข่ P. jackbeardsleyi ได้ 7 - 196 ฟองต่อวัน วิธีการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า C. montrouzieri ในกรงเลี้ยง ขนาด 55x75x55 เซนติเมตร ใส่ฟักทองที่มีเพลี้ยแป้ง จำนวน 4 - 6 ลูก จะดีกว่าเพาะเลี้ยงในกล่องพลาสติก จะทำการศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา และวิธีการเพาะเลี้ยงต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   69_2556.pdf (ขนาด: 759.03 KB / ดาวน์โหลด: 3,118)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม