การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงควบคุมแมลงศัตรูพืช
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
สาทิพย์ มาลี และวิไลวรรณ เวชยันต์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยปี 2554 ดำเนินการทดลองในมะลิ เพื่อควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ จากการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิอัตรา 500 1000 และ 2000 ตัว/มล. ในห้องปฏิบัติการพบว่า การใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 1000 และ 2000 ตัว/มล. หนอนเจาะดอกมะลิมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังทำการทดลอง 24 ชั่วโมง ส่วนการใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 500 ตัว/มล หนอนเจาะดอกมะลิมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังทำการทดลอง 48 ชั่วโมง อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย ในสภาพโรงเรือนที่โรงเรือนกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชพบว่า ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถคงอยู่บนต้นมะลิได้ประมาณ 67.69 27.36 และ 6.72 เปอร์เซ็นต์ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย 24 48 และ 72 ชั่วโมง การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดชลบุรีพบว่า กรรมวิธีพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธภาพในการควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิได้ดีกว่ากรรมวิธีอื่น

          การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดนนทบุรี พบการระบาดของด้วงหมัดผักตัวเต็มวัยในแต่ละกรรมวิธีไม่ความแตกต่างกัน แต่พบความเสียหายของหัวผักกาดในแปลงที่ใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 40 และ 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร และแปลงที่พ่นด้วยต้องสารฆ่าแมลง fipronil 5% sc อัตรา 40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตรน้อยกว่าแปลงอื่นๆ ทำการทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผลการทดลองในปี 2557 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   78_2556.pdf (ขนาด: 446.32 KB / ดาวน์โหลด: 399)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม