การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว
#1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของขิง
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอร์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ ดินรากยาสูบ No. 4 โดยการทดสอบการสร้างสปอร์บนอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ TSB, NB และ YT พบว่า อาหารสูตร YT สามารถทำให้เเชื้อ BS สายพันธุ์ ดินรากยาสูบ 4 สามารถสร้างสปอร์ได้มากที่สุด

          การเตรียมผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ ดินรากยาสูบ No. 4 แบบเม็ด โดยใช้เกาลินหรือดินขาวเป็นสารพา มีสูตรดังนี้ ดินขาว 400 กรัม, MgSO4.7H2O 80 มิลลิลิตร, sodium carboxymethyl cellulose (SCMC) 40 มิลลิลิตร และ กากน้ำตาล 40 มิลลิลิตร ทดสอบความสม่ำเสมอและการกระจายตัวพบว่ามีความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 อยู่ที่ นาทีละ 109 cfu/g ทดสอบการปลดปล่อยของแบคทีเรีย B. subtilis พบว่า สามารถปล่อยเชื้อได้ 106 cfu/min นำสูตรเม็ดมาทดสอบความอยู่รอดและระยะเวลาการเก็บรักษาโดยทดสอบการเก็บรักษาที่ 2 อุณหภูมิ ได้แก่ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อยู่ในระหว่างการทดสอบ และนำสูตรแบบเม็ดของเชื้อ B. subtilis ไปการทดลองประสิทธิภาพของในเรือนปลูกพืชทดลอง ผลการทดลองพบว่า สูตรเม็ด 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม/น้ำ 5 ลิตร ทุก 15 วัน สามารถควบคุมโรคเหี่ยวในเรือนปลูกพืชทดลองได้ตั้งแต่ 40 - 60%


ไฟล์แนบ
.pdf   82_2556.pdf (ขนาด: 393.68 KB / ดาวน์โหลด: 872)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม