การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคใบจุดคะน้า
#1
การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคใบจุดคะน้า สาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ทำการเก็บตัวอย่างดินปลูกพืชชนิดต่างๆ ของเกษตรกร และวัสดุเพาะเห็ดจากฟาร์มเห็ดต่างๆ จำนวน 30 ตัวอย่างนำมาทำการศึกษาหาเชื้อรา T. harzianum ในห้องปฏิบัติการ สามารถจำแนกและเก็บเชื้อไว้ได้จำนวน ๕ ไอโซเลท เพื่อใช้ในการทดลองการควบคุมเชื้อรา A. brassicicola ต่อไป
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม