วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลลำไยเพื่อการส่งออก
#1
วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลลำไยเพื่อการส่งออก
ชัยณรัตน์ สนศิริ, สลักจิต พานคำ, อุดร อุณหวุฒิ และรัชฎา อินทรกำแหง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ศึกษาวิธีการกำจัดแมลงดวยความร้อนเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) ในลำไย (Dimocarpus longan L.) โดยศึกษาความทนทานต่อความร้อนของแมลงวันผลไม้ระยะไข่ภายในผลลำไยด้วยวิธีการอบไอน้ำ (Vapor Heat Treatment, VHT) เพื่อหาระยะเวลาที่สามารถกำจัดไข่ของแมลงวันผลไม่ให้ตายทั้งหมด จากผลการทดลองพบว่า เมื่ออบลำไยโดยให้อุณหภูมิภายในผลสุดของลำไยเพิ่มขึ้นถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร้อนภายในผลลำไยไว้ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ตามลำดับ โดยใช้ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ พบว่า แมลงวันผลไม้มีอัตราการตายเท่ากับ 85.98, 98.18, 99.75, 100.00 และ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในระยะเวลาที่ 50 และ 60 นาที สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ในระยะไข่ได้ทั้งหมด โดยมีอัตราการตายเท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และสามารถกำจัดไข่ของแมลงวันผลไม้ให้ตายทั้งหมดได้อย่างนอย 3,000 ตัว ซึ่งได้มาตรฐานตามวิธีกำจัดแมลงทางด้านกักกันพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   2176_2554.pdf (ขนาด: 127.88 KB / ดาวน์โหลด: 436)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม