การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย; Aulacaspis sp. ในทุเรียน
#1
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย; Aulacaspis sp. ในทุเรียน
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และบุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. ในทุเรียน ดำเนินการที่จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG, (Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP (Starkle), acetamiprid 20% SP (Molan), carbofuran 20% EC (Posse) และ imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) กับการพ่นด้วยน้ำเปล่า อยู่ระหว่างดำเนินการทดลอง ได้ดำเนินการทดลองไปแล้วจำนวน 2 ซ้ำ โดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ซ้ำ หากพบการระบาดของเพลี้ยหอยชนิดนี้อยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการทดลองได
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม