ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย เชื้้อไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
#1
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย เชื้้อไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย, Helicoverpa armigera (Hübner) ในมะเขือเทศ
ธีราทัย บุญญะประภา, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และสุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย, Helicoverpa armigera (Hübner) ในมะเขือเทศ ดำเนินงานทดลองในแปลงเกษตรกร ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่พ่นเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 10,600 IU/mg SC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, เชื้อไวรัส HaNPV DOA BIO-V2 อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20ลิตร กรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, indoxacarb15% SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, spinosad 12 % SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20ลิตร, lufenuron 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ lambdacyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดสอบ มีแนวโน้มดีในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ โดยไม่พบความเป็นพิษต่อมะเขือเทศ และ ต้องดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพซ้ำเพื่อยืนยันข้อมูลในปีถัดไป
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม