การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Exallomochlus hispidus (Morrison)
#1
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Exallomochlus hispidus (Morrison)
วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และชมัยพร บัวมาศ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช  และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Exallomochlus hispidus (Morrison) ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เปรียบเทียบสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 6 ชนิด ได้แก่ สาร carbaryl 85% WP อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ petroleum spray oil 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และการไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่าสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชทั้ง 6 ชนิด มีแนวโน้มในการควบคุมเพลี้ยแป้งได้ดี และไม่มีอาการเป็นพิษกับพืช
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม