ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ
#1
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ
ยุทธนา แสงโชติ, อิสเรส เทียนทัด และวิไลวรรณ เวชยันต์
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร ในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2555 - 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ คือ 1. thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม/น้้ำ 20 ลิตร 2. imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 3. thiamethoxam 25% WG + white oil 67% EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 4. dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 5. carbaryl 85% WP อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 7. พ่นน้ำเปล่าเปอร์เซ็นต์พบว่า ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงแต่ละกรรมวิธีโดยใช้สูตรของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992) พบว่า สาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ 80.86 รองลงมาคือ สาร carbaryl 85% WP, dinotefuran 10% WP, imidacloprid 70% WG, thiamethoxam 25% WG + white oil 67% EC และ thiamethoxam 25% WG โดยมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.69, 42.57, 35.02, 30.05 และ 21.20 ตามลำดับ
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม