การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา R. solani
#1
การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคพืช
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ธารทิพย ภาสบุตร และศิวิไล ลาภบรรจบ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่

          สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชที่มีลักษณะอาการกาบใบไหม้และจุดจากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ตรวจลักษณะอาการของโรคในแปลงปลูก นำตัวอย่างพืชที่เป็นโรคมาจำแนกเชื้อในห้องปฏิบัติการ ถ่ายรูปตัวอย่างโรคแล้วจัดทำ permanent slide เพื่อการวินิจฉัยโรค สามารถจำแนกเป็นเชื้อราสกุล Rhizoctonia solani นำเชื้อรามาทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชจำนวน 16 ชนิดๆ ละ 4 ความเข้มข้นในการป้องกันกำจัดเชื้อราในห้องปฏิบัติการพบสารป้องกันกำจัดโรคพืชจำนวน 13 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rhizoctonia solani ได้ดี นำผลการทดลองไปทดสอบประสิทธิภาพในเรือนทดลองพบว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืชจำนวน 7 ชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Rhizoctonia solani ได้ดี นำผลการทดลองไปทดสอบในแปลงทดลองพบว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืช pyraclostrobin 25% W/V EC และ pencycuron 25% WP มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 3.45 และ 4.83 แตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 15.00
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม