ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อราสกุล Alternaria สาเหตุโรคพืช
#1
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อราสกุล Alternaria สาเหตุโรคพืช
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช

          ในปี 2554 ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria ที่มีประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ mancozeb, propiconazole, iprodione, pyraclostrobin

          ปี 2555 ทำการทดลองในระดับเรือนทดลอง ทำการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V ECอัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้ำ 20 ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า โดยพ่นสารทุก ๗ วัน พบว่าสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดคะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้ำ 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร รองลงไปที่ให้ผลในการควบคุมได้พอควรคือ mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

          ปี 2556 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดคะน้า ในระดับแปลงทดลอง ทำการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้ำ 20 ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า ทำการทดลอง 2 การทดลอง จากการทดลองพบว่า สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดคะน้า ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้ำ 20 ลิตร รองลงไปได้แก่ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และสารที่ให้ผลในการควบคุมได้พอควรคือ mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารทุก ๗ วัน
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม