การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวีสำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม
#1
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวีสำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, อิศเรส เทียนทัด, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ และรัตนา นชะพงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม ได้ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนาศัตรูธรรมชาติ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 สิ้นสุดกันยายน 2558 โดยศึกษาวิธีการผลิตเชื้อแบบผงด้วยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dry) ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ไวรัส หนอนกระทู้หอม มีลักษณะโครงสร้างน้ำภายในเช่นเดียว ไวรัสหนอนกระทู้ผัก หรือวัตถุที่มีความชื้นสูง (Hygroscopic materials) ทั่วไป เมื่อทดสอบการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งตามปกติที่ปฏิบัติอยู่เดิมคือ Automatic run ใช้เวลานานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.42 วัน ต่อ 1 รอบการผลิต ในขณะที่วิธี Manual run ซึ่งไม่สามารถกำหนดค่าความดันในการอบแห้งได้ อาจมีสาเหตุได้หลายประการคือ ประสิทธิภาพในการดักจับความชื้นของ Condensor และโครงสร้างของไวรัสเอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม ที่มีการเจือปนค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงกำหนดค่าอุณหภูมิแช่แข็งที่ -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า ใช้เวลาในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เพียง 1.62 วัน หรือ 38.8 ชั่วโมง น้อยกว่าวิธีแรกถึง 1.8 วัน โดยผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากอบแห้งแล้วคิดเป็นร้อยละ 12.91 ของวัตถุดิบตั้งต้น และมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ย 13.95 เปอร์เซ็นต์ การทดลองนี้แสดงว่า การกำหนดอุณหภูมิและเวลาในการแช่แข็งผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งกระบวนการต่างๆ ภายในเครื่องยังคงดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถลดเวลาการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิม และเพิ่มจำนวนรอบของการอบให้มากขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตไวรัสเอ็นพีวี หนอนกระทู้หอมในรูปผงลดลง


ไฟล์แนบ
.pdf   2064_2554.pdf (ขนาด: 94.47 KB / ดาวน์โหลด: 683)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม