การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นสายพันธุ์ยางลูกผสมบราซิลปี 2547
#1
การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นสายพันธุ์ยางลูกผสมบราซิลปี 2547
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข และกัลยา ประพาน

          การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นสายพันธุ์ยางลูกผสมบราซิลปี 2547 เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ยางลูกผสมใหม่ที่ได้จากการผสมพันธุ์ยางระหว่างพันธุ์ปลูกกับพันธุ์ป่าที่นำเข้าจากแหล่งกำเนิดในประเทศบราซิล ที่มีลักษณะเด่นในด้านการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้ำยางสูง และมีลักษณะอื่นๆ ที่ดี นำไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางตามแผนการปรับปรุงพันธุ์ยางมาตรฐานต่อไป ดำเนินงานทดลองที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา โดยนำต้นยางลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ยางระหว่างพันธุ์ปลูกกับพันธุ์ป่าในปี พ.ศ. 2547 ไปปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้น โดยใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร จำนวน 12 คู่ผสม ต้นกล้ายางลูกผสมทั้งหมด 153 ต้น แต่เนื่องจากเมล็ดยางที่ผสมได้เมื่อนำมาเพาะจะสามารถนำไปปลูกในแปลงได้ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ทำให้ต้นยางตายและแคระแกร็นจำนวน 47 ต้นคิดเป็นร้อยละ 30.7 ของจำนวนต้นยางลูกผสมทั้งหมด เหลือต้นยางทดลองจำนวน 106 ต้น ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางของต้นยางลูกผสม คัดเลือกโดยใช้วิธีการคัดเลือกต้นยางลูกผสมจากคู่ผสมที่ดี (Individual within family selection) ได้ต้นยางลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดี 


ไฟล์แนบ
.pdf   868_2551.pdf (ขนาด: 950.89 KB / ดาวน์โหลด: 308)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม