การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นปี 2547
#1
การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นปี 2547
กัลยา ประพาน และกรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข

          การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นปี 2547 เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ยางลูกผสมใหม่ที่มีลักษณะเด่นทั้งในด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตน้ำยางสูง และมีลักษณะอื่นๆ ที่ดีที่จะนำไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางตามแผนการปรับปรุงพันธุ์ยางมาตรฐานต่อไป ดำเนินงานทดลองที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา โดยนำต้นยางลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ยางในปี พ.ศ. 2547 ไปปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้น โดยใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร จำนวน 86 คู่ผสม ต้นกล้ายางลูกผสมทั้งหมด 1,294 ต้น แต่เนื่องจากเมล็ดยางที่ผสมได้เมื่อนำมาเพาะแล้วนำไปปลูกในแปลงได้ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน ทำให้ต้นยางตายและแคระแกร็นจำนวน 313 ต้น คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของจำนวนต้นยางลูกผสมทั้งหมด เหลือต้นยางทดลองจำนวน 981 ต้น ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางของต้นยางลูกผสม คัดเลือกโดยใช้วิธีการคัดเลือกต้นยางลูกผสมจากคู่ผสมที่ดี (Individual within family selection) ได้ต้นยางลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตเนื้อยางสูงและตอบสนองต่อการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางได้ดีจำนวน 84 ต้น คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของต้นยางที่เก็บผลผลิตได้ ซึ่งต้นยางลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกได้นำไปขยายพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกทดลองในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   867_2551.pdf (ขนาด: 941.63 KB / ดาวน์โหลด: 401)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม