การศึกษาระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณสมบัติของไบโอดีเซล
#1
การศึกษาระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณสมบัติของไบโอดีเซล
วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน, สุจิตรา พรหมเชื้อ และวราวุธ ชูธรรมธัช

          การศึกษาระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณสมบัติไบโอดีเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษา ที่มีต่อเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตเองและผลิตโดยเอกชน ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2551 จัดการทดลองเป็นแฟคตอเรียล 2 ปัจจัย วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ำ ปัจจัยแรกเป็นภาชนะ 2 ชนิด คือ สแตนเลสและพลาสติก ปัจจัยที่สองคือ ระยะเวลาเก็บรักษา 0-13 เดือน พร้อมนี้ได้มีวางภาชนะดังกล่าวใน 2 สถานที่คือ อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มและโรงผลิตไบโอดีเซล ผลปรากฏว่า เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลที่ผลิตเองและผลิตโดยเอกชน มีค่า 20.53 และ 18.52 ชั่วโมงตามลำดับ และเมื่อเก็บเป็นเวลานานเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นลดลงตามลำดับ และการเก็บในภาชนะพลาสติกช่วยรักษาเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลได้ดีกว่าภาชนะสแตนเลส โดยเก็บได้นานถึง 13 เดือน สำหรับการเก็บรักษาใน 2 สถานที่ พบว่า เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลมีค่าใกล้เคียงกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   1030_2551.pdf (ขนาด: 940.32 KB / ดาวน์โหลด: 695)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม