ศึกษาการสลายตัวและพิษตกค้างของวัตถุมีพิษการเกษตรในพริก : EPN2
#1
ศึกษาการสลายตัวและพิษตกค้างของวัตถุมีพิษการเกษตรในพริก : EPN2
วิภา ตั้งนิพนธ์ และศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง

          ทำการศึกษาในแปลงพริกที่ตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ปลูกพริกพันธุ์มัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551 ได้ฉีดพ่นสารพิษ EPN 2 ครั้ง เมื่อต้นพริกมีอายุ 60 วัน และ 100 วัน สูตร 45% W/V EC ในอัตรา 50 ml/น้ำ 20 ลิตร ภายหลังการฉีดพ่นครั้งที่ 2 เก็บแผ่นผ้าที่ติดบนส่วนต่างๆ ของร่างกาย น้ำล้างมือและน้ำล้างเท้าของผู้ฉีดพ่นสารพิษมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสาร EPN ที่ปนเปื้อนบนร่างกายและการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ฉีดพ่นก่อนการฉีดพ่นและภายหลังการฉีดพ่น 1 วัน 3 วัน และ 5 วัน มาตรวจวัดระดับการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือด (Acetylcholinesterase Activity, AChE Activity) เก็บเกี่ยวผลพริกภายหลังการฉีดพ่นที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 และ 36 วัน มาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง EPN ในผลพริก ผลการทดลองที่ได้จากการศึกษามาประมวลกับข้อมูลทางพิษวิทยาของ EPN เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยจากการฉีดพ่นของผู้ใช้พบว่า การฉีดพ่น EPN ในแปลงปลูกพริก ผู้ฉีดพ่นมีโอกาสปนเปื้อนสารพิษ EPN โดยเฉลี่ยปริมาณ 0.7998 mg/kg Bw/day อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงภัยสูง และพบว่าระดับการทำงานของเอนไซม์ของผู้ฉีดพ่น EPN ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ภายหลังการฉีดพ่น 1 วัน และ 3 วัน ซึ่งแสดงว่าได้รับ ผลกระทบจาก EPN ปนเปื้อนบนร่างกาย การเก็บเกี่ยวพริกต้องทิ้งระยะหลังการฉีดพ่นนาน 5 วัน จึงจะปลอดภัยต่อผู้เก็บเกี่ยวผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง EPN ในพริกภายหลังการฉีดพ่นที่ระยะเวลาต่างๆ พบปริมาณตกค้างที่ 0 วัน มากถึง 4.69 mg/kg และเริ่มลดปริมาณสารพิษตกค้างลงอย่างช้าๆแปรผันตามเวลา ที่ระยะเก็บเกี่ยว 36 วัน ยังคงพบสารพิษตกค้างในระดับ  0.20 mg/kg ซึ่งสูงกว่าค่า MRL (0.01 mg/kg) เมื่อคำนวนอัตราการสลายตัวของ EPN ในพริกมันได้ค่า half life นาน 7.59 วัน ผลการประเมินความเสี่ยงภัยของการบริโภคพริกมันภายหลังการฉีดพ่น EPN ตั้งแต่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ 0 วัน ถึง 36 วัน มีความเสี่ยงภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่า RfD (Reference Dose) หรือ ค่า ADI (Acceptable Daily Intake)

          ผลการประมวลข้อมูลจากการศึกษา EPN มีความเสี่ยงภัยสูงต่อผู้ฉีดพ่น สมควรระมัดระวังสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนร่างกายในระหว่างการฉีดพ่น ขอเสนอให้มีการเข้มงวดการใช้ ส่วนการบริโภคพริกมันในระยะการเก็บเกี่ยวหลังการฉีดพ่น 0 ถึง 36 วัน ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากสารพิษตกค้าง EPN ยังมีปริมาณสูงเกษตรกรต้องงดใช้ EPN ฉีดพ่นในแปลงปลูกพริกมันระยะเริ่มติดผลและระยะเก็บเกี่ยว


ไฟล์แนบ
.pdf   922_2551.pdf (ขนาด: 1.77 MB / ดาวน์โหลด: 425)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม