ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดศัตรูสำคัญในมะม่วง
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดศัตรูสำคัญในมะม่วง
สราญจิต ไกรฤกษ์, สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, ยุทธนา แสงโชติ และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะมวงที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2550-2554 ทดสอบการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในห้องปฏิบัติการและแปลงมะม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และทดสอบสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ในแปลงมะม่วง อ.บ้านโฮง และอ.เวียงหนองลอง จ.ลำพูน โดยเปรียบเทียบสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ และมีพิษต่ำต่อผู้ใช้และผู้บริโภค โดยกำหนดกรรมวิธีการทดสอบรวม 8 กรรมวิธี ได้แก่ thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 2.5 กรัม, acetamiprid (Molan 20 %SP) อัตรา 3 กรัม, carbosulfan (Posse 20%EC) อัตรา 50 มล., imidacloprid (Confidor 10 %SL) อัตรา 10 มล., dinotefuran (Starkle 10 %WP) อัตรา 10 กรัม, refined white oil (White oil 67 %EC) อัตรา 100 มล., petroleum spray oil (DC Tron plus), อัตรา 100 มล., Control (พนน้ำเปลา) สารที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้งในห้องปฏิบัติการได้ดี คือ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 2.5 กรัม./น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10 %WP อัตรา 10 กรัม./น้ำ 20 ลิตร และ imidacloprid 10 %SL อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร สารที่ให้ผลในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นในการทดสอบในปี พ.ศ. 2552 คือ imidacloprid 10 %SL อัตรา 10 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร dinotefuran 10 %WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในปี พ.ศ. 2553 ผลการทดสอบสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ imidacloprid 10 %SL อัตรา 10 มล. และ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 2.5 กรัม ได้ผลเท่ากับ dinotefuran 10 %WP อัตรา 10 กรัม และในปี พ.ศ. 2554 สารที่ให้ผลในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ คือ imidacloprid 10 %SL อัตรา 10 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม