การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา
#1
การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา
สมมาต  แสงประดับ, สมชาย ทองเนื้อห้า, รณชัย ดาวดวง และศยามล กาญจนปกรณ์
สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท ี่ 7 สุราษฎร์ธานี

          การพัฒนาระบบเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกระบวนการจัดตั้งการพัฒนายุทธศาสตร์ตลาดเครือข่าย โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ศึกษาข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ก่อนจัดตั้งและหลังจัดตั้งเครือข่าย พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบการตอบสนองของตลาดเครือข่ายกับความคาดหวังของเกษตรกรโดยใช้ค่าสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า บริบทของกระบวนการจัดตั้งเครือข่ายจะต้องคำนึงถึง พื้นที่ปลูกยางความสะดวกในการคมนาคม อาคารและพื้นที่ใช้งาน องค์กรบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อุปสรรคในการจัดตั้ง คือ การแข่งขันด้านราคาจากพ่อค้าท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ขายยางตลาดเครือข่ายพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับตลาดเครือข่ายมีน้อย การใช้ประโยชน์หลักอยู่ที่การใช้เป็นแหล่งอ้างอิงราคาสำหรับต่อรองกับพ่อค้าท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความแตกต่างของการตอบสนองที่ตลาดเครือข่ายบริการให้แก่เกษตรกรกับความคาดหวังจากการใช้ตลาดเครือข่ายพบว่า การตอบสนองในด้านวิธีคัดคุณภาพที่เป็นธรรมและการชั่งน้ำหนักยางเที่ยงตรงสูงกว่าสิ่งที่เกษตรกรคาดหวัง ส่วนการตอบสนองด้านการประมูล การเงิน การให้เครดิตลูกค้า การส่งมอบการขนส่งและการเก็บรักษา รวมทั้งการรวมกลุ่มขายยางมีค่าน้อยกว่าสิ่งที่คาดหวัง ข้อเสนอแนะในการวางแผนจัดตั้งเครือข่ายจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน การหาทำเลที่ตั้งเหมาะสมและการเลือกกลุ่มที่เกษตรกรมีส่วนร่วมมาก


ไฟล์แนบ
.pdf   656_2551.pdf (ขนาด: 1.19 MB / ดาวน์โหลด: 403)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม