อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 : อ้อยดีเด่นพันธุ์ใหม่
#1
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 : อ้อยดีเด่นพันธุ์ใหม่
อุดม เลียบวัน, วัลลิภา สุชาโต, ศักดิ์ เพ่งผล, จักรินทร์ ศรัทธาพร, วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช, สุนี ศรีสิงห์, สำราญ พ่วงสกุล, พินิจ กัลยาศิลปิน, ณัฐกฤต พิทักษ์ และอนันต์ สุวรรณรัตน์
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท

          ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีทำงานวิจัยเกี่ยวกับอ้อยทุกสาขาวิชา รวมทั้งงานด้านปรับปรุงพันธุ์ ในปี 2550 กรมวิชาการเกษตร ได้รับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 (ชื่อเดิม 94-2-483) คัดเลือกได้จากคู่ผสมของพันธุ์แม่โคลน 95-2-352 กับพันธุ์พ่อเค 84-200 ทำการผสมข้ามที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี 2537 เพาะเมล็ดทำการปลูกลูกอ้อยได้ 11,344 ต้น ทำการคัดเลือกครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีได้อ้อย 475 โคลน ปี 2539 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 2 ในอ้อยปลูกได้อ้อย 286 โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี 2540 ทำการคัดเลือกครั้งที่ 2 ในอ้อยตอ 1 ได้อ้อย 74 โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี 2542-2543 ทำการเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี 2543 - 2546 ทำการเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปราจีนบุรี ในปี 2544 - 2547 ทำการทดสอบในไร่เกษตรกร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ่อพลอย และเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ให้ผลผลิตน้ำหนักและผลผลิตน้ำตาลสูงมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี จากการเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์อ้อยในเขตชลประทานในดินร่วนและดินร่วนปนทราย อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 17.79 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ เค 84-200 (14.82 ตันต่อไร่) ร้อยละ 20 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (16.91 ตันต่อไร่) ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.66 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ เค 84-200 (2.28 ตันซีซีเอสต่อไร่) ร้อยละ 17 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (2.52 ตันซีซีเอสต่อไร่) ร้อยละ 6 และพันธุ์สุพรรณบุรี 80 มีความหวานเฉลี่ย 14.96 ซีซีเอส ขณะที่พันธุ์เค 84-200 มีความหวานเฉลี่ย 15.37 ซีซีเอส พันธุ์อู่ทอง 3 มีความหวานเฉลี่ย 14.93 ซีซีเอส นอกจากนี้พันธุ์สุพรรณบุรี 80 มีความต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงและต้านทานโรคแส้ดำระดับปานกลาง


ไฟล์แนบ
.pdf   634_2551.pdf (ขนาด: 1.22 MB / ดาวน์โหลด: 1,002)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม