การศึกษาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวฟ่างหวาน ในเขตอาศัยน้ำฝน
#1
การศึกษาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานในเขตอาศัยน้ำฝน
อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ, อุดมวิทย์ ไวทยการ, อรรณพ กสิวิวัฒน์, อานนท์ มลิพันธ์, กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์, เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ, ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ และวรจิต ผาภูมิ

          การศึกษาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานในเขตอาศัยน้ำฝนเพื่อให้ได้ข้อมูลการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานในเขตอาศัยน้ำฝนที่มีผลต่อผลผลิตและความหวานของข้าวฟ่างหวาน ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี โดยเปรียบเทียบระหว่างข้าวฟ่างหวาน 5 พันธุ์ คือ พันธุ์ Rio, Wray, Keller, BJ 281 และ Cowley ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี

          ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์พบว่า ข้าวฟ่างหวานที่พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลายน้อยที่สุด คือ พันธุ์ Wray พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลาย 5.68% รองลงมา คือ พันธุ์ Keller, Cowley, BJ 281 และRio พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลาย 5.33, 5.24, 6.34 และ 7.25% ตามลำดับ ข้าวฟ่างหวานที่มีน้ำหนักสูงที่สุด คือ พันธุ์ Wray มีน้ำหนัก 4.84 ตัน/ไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ Keller, Cowley, Rio และ BJ 281 มีน้ำหนัก 4.43, 4.21, 3.29 และ 3.38 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ข้าวฟ่างหวานที่มีความหวานสูงที่สุด คือ พันธุ์ Wray มีความหวาน 24.00 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ พันธุ์ Cowley, BJ 281, Keller, Rio และ มีความหวาน 22.25, 22.00, 21.75 และ 21.75 องศาบริกซ์ ตามลำดับ

          ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรีพบว่า ข้าวฟ่างหวานที่พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลายน้อยที่สุด คือ พันธุ์ Wray พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลาย 6.82% รองลงมา คือ พันธุ์ Keller, Cowley, Rioและ BJ 281 พบหนอนแมลงวันเจาะยอดเข้าทำลาย 6.94, 9.45, 10.64 และ 11.40% ตามลำดับ ข้าวฟ่างหวานที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ พันธุ์ Cowley มีน้ำหนัก 8.65 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ Wray, Keller, BJ 281 และ Rio มีน้ำหนัก 8.40, 8.34, 7.66 และ 6.48 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ข้าวฟ่างหวานที่มีความหวานสูงที่สุด คือ พันธุ์ Wray มีความหวาน 22.58 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ พันธุ์ Cowley, BJ 281, Rio และ Keller มีความหวาน 22.47, 21.83, 20.28 และ20.06 องศาบริกซ์ ตามลำดับ

          จากการตรวจนับเปอร์เซ็นต์การเข้าทำลายของแมลงในข้าวฟ่างหวานแต่ละพันธุ์ที่ปลูกในเขตอาศัยน้ำฝนพบว่า ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Wray และ Keller พบหนอนแมลงวันเจาะยอด และหนอนเจาะลำต้นเข้าทำลายน้อยมีน้ำหนัก และความหวานสูง ดังนั้นในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน สามารถใช้พันธุ์ Wray และ Keller เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1027_2551.pdf (ขนาด: 1.75 MB / ดาวน์โหลด: 573)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม