การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม Triazine โดยใช้ High Perform
#1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม Triazine โดยใช้  High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
ผกาสินี คล้ายมาลา, ณัฐชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ, พงศ์ศรี ใบอดุลย์ และศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง

          การตรวจสอบความใช้ได้ (Method Validation) เป็นกระบวนการที่จะพิสูจน์ว่าวิธีวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในห้องปฎิบัติการมีความเหมาะสม ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และมีความน่าเชื่อถือ การยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามข้อกำหนดของการขอรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2005) ในงานวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม Triazine ในน้ำ โดยใช้ High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม Triazine และ metabolites ที่นำมาทดสอบ ได้แก่ ametryn, atrazine, desethylatrazine (DEA), desisopropylatrazine (DIA) และ metribuzin ตัวอย่างน้ำสกัดด้วย Ethyl acetate ให้ผลการทดสอบช่วงของการวัด (Working range) 0.21 – 7.15 µ g/L ได้ช่วงที่เป็นเส้นตรง (Linearity) อยู่ในช่วง 0.995 – 0.997 ความแม่น (Accuracy) อยู่ในเกณฑ์กำหนด โดยมีค่า % Recovery 71 – 102% ส่วนความเที่ยง (Precision) ประเมินจาก %RSD อยู่ในช่วง 1.13 – 5.00 ประเมินค่า HORRAT (Horwitz’s ratio) อยู่ในช่วง 0.12 – 0.49 ขีดจำกัดของการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และขีดจำกัดของการหาเชิงปริมาณ (Limit of quatitation, LOQ) ของวิธีทดสอบมีค่า 0.07 – 0.10และ 0.23 – 0.36 μg/L ตามลำดับ ภายใต้สภาวะการทดสอบของห้องปฏิบัติการ จากการประเมินผลการทดสอบค่าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ สามารถนำวิธีนี้ไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Triazine ในน้ำได้


ไฟล์แนบ
.pdf   899_2551.pdf (ขนาด: 986.73 KB / ดาวน์โหลด: 576)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม