การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญ้าดอกขาว) ในสับปะรด
#1
การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญ้าดอกขาว) ในสับปะรด
สิริชัย สาธุวิจารณ์, สำราญ สะรุโณ และเสริมศิริ คงแสงดาว
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

          การจัดการวัชพืชบาหยาในสับปะรด เพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชประหยัด ปลอดภัย ลดตนทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมในการผลิตสับปะรด ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2 การทดลอง คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ํามี 10 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสารกำจัดวัชพืช tebuthiuron + pendimethalin, flumioxazin, pendimethalin + diuron, hexaxinone/diuron, alachlor + diuron, pendimethalin + dimethenamid และ tebuthiuron + oxyfluorfen อัตรา 125+165, 20, 165+320, 600, 320+320, 165+225 และ 125+24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ ก่อนการปลูกสับปะรด และการพ่นสารกำจัดวัชพืช metribuzin และ bromacil + diuron อัตรา 140 และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ หลังจากปลูกสับปะรด และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารกำจัดวัชพืชพบว่า การพ่นสารกำจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารกำจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญาท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และกกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 2) การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ มี 10 กรรมวิธี คือ การพ่นสารกำจัดวัชพืช ametryn, ametryn, bromacil, bromacil, bromacil + ametryn, bromacil + diuron, bromacil + atrazine, bromacil + diuron + ametryn และ diuron + ametryn อัตรา 512, 400, 550, 400, 400+400, 400+400, 400+400, 400+400+400 และ 400+400 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ตามลำดับ และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารกำจัดวัชพืชพบว่า การพ่นสารกำจัดวัชพืช bromacil + diuron, bromacil + atrazine, bromacil + diuron + ametryn และ diuron + ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารกำจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญาท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) และสาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King)


ไฟล์แนบ
.pdf   2001_2554.pdf (ขนาด: 126.33 KB / ดาวน์โหลด: 964)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม