ศึกษาช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
#1
ศึกษาช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
สิริกัญญา ขุนวิเศษ, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, สุชาดา สุพรศิลป์, สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) ที่แปลงกล้วยไม้ของเกษตรกรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ จำนวน 6 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสารทุก 4 วัน กรรมวิธีที่ 2 พ่นสารทุก 5 วัน กรรมวิธีที่ 3 พ่นสารทุก 6 วัน กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 5 พ่นสารทุก 8 วัน และกรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่นสาร โดยทุกกรรมวิธีใช้สาร emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 10 ลิตร พ่นสารจำนวน 4 ครั้ง เริ่มพ่นสารเมื่อพบเพลี้ยไฟระบาด โดยการตรวจนับเพลี้ยไฟจำนวน 30 ดอก/แปลงยอย (ช่อละดอก) ก่อนพ่นสารทุกครั้งและหลังพ่นสาร 4 วัน ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารทุก 4 วัน และกรรมวิธีที่พ่นสารทุก 5 วัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟได้ดี แต่จำนวนเพลี้ยไฟยังมีปริมาณค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ ET และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟได้ดีกว่าไม่พ่นสาร ทั้งนี้จะได้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งในปีต่อไป โดยนำข้อมูลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2129_2554.pdf (ขนาด: 98.65 KB / ดาวน์โหลด: 427)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม