ศึกษาชนิด การเข้าทำลาย และการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในส้มโอ
#1
ศึกษาชนิด การเข้าทำลาย และการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในส้มโอ
บุษบง มนัสมั่นคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, วิภาดา ปลอดครบุรี และเกรียงไกร จำเริญมา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการศึกษาในแปลงส้มโอพันธุ์ท่าข่อย พันธุ์ขาวแตงกวา และพันธุ์ทองดี ของเกษตรกรที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการสำรวจการทำลายบนต้นและเก็บผลส้มโอในระยะต่างๆ คือ ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน 1 เดือน 21 วัน 14 วัน 7 วัน และในระยะเก็บเกี่ยวครั้งละ 20 ผล ในแต่ละแปลง จากผลการสำรวจในแปลงส้มโอพันธุ์ท่าข่อยจำนวน 11,898 ผล พบการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ 192 ผล ทำการเก็บผลใส่ถาดคลุมด้วยถุงตาข่ายวางไว้ในห้องอุณหภูมิปกตินาน 7 – 10 วัน นำผลมาผ่าตรวจดูเมื่อพบหนอนเก็บเลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัยพบแมลงวันผลไม้ 2 ชนิด คือ Bactrocera dorsalis และ B. correcta ส่วนการสำรวจในแปลงส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา และทองดีจำนวน 1,921 และ 5,124 ผล ตามลำดับ ไม่พบการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ การศึกษาโดยการทำแผลบนผลส้มโอทั้ง 3 พันธุ์ ทั้งในแปลงส้มโอ และในห้องปฏิบัติการพบว่า แมลงวันผลไม้สามารถวางไข่บนรอยแผล และสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ไม่สามารถเจาะออกมาเข้าดักแด้นอกผลได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1337_2552.pdf (ขนาด: 123.72 KB / ดาวน์โหลด: 493)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม