ศึกษาการจัดการอารักขาพืชที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกร
#1
ศึกษาการจัดการอารักขาพืชที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกร
พรพิมล อธิปัญญาคม, ศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และชนินทร ดวงสอาด
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          ในการศึกษาโรคของแก้วมังกรครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจและการเก็บตัวอย่างส่วนของดอก ลำต้น และผลระหว่างเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกันยายน 2552 จากจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ นำมาศึกษาแยกเชื้อโดยวิธี Tissue Transplanting และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound จำแนกชนิดได้รา Aspergillus niger, Bipolaris cactivora, Colletotrichum capsici, Colletotrichum gloeosporioides, Chaonephora sp. Dothiorella sp. Fusarium sp. เก็บตัวอย่างแห้งโรคพืชในพิพิธภัณฑ์โรคพืชและเชื้อบริสุทธิ์ ใน Culture Collection กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   1334_2552.pdf (ขนาด: 178.04 KB / ดาวน์โหลด: 406)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม