วิจัยและพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง S. riobrave
#1
วิจัยและพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง Steinernema riobrave เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          วิจัยและพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง Steinernema riobrave เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยดำเนินการทดลอง ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดย ศึกษาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียร่วมอาศัย Xenorhabdus sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YS broth โดยเตรียมเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave จากหนอนกินรังผึ้งที่ได้รับการก่อโรคด้วยไส้เดือนฝอย S. riobrave เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมงและแยกน้ำเลือด (heamolymp) หนอนไปขีดเป็นแนวบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NBTA นาน 48 ชั่วโมง และคัดเลือกโคโลนีบริสุทธิ์ลงเลี้ยงในอาหาร YS broth เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อพบว่า เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ YS broth นาน 24 ชม. แบคทีเรียสามารถเพิ่มจำนวนได้สูงถึง 10(8) และเมื่อนำแบคทีเรียไปลี้ยงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยสูตรมาตรฐาน Tsb3 พบว่า แบคทีเรียสามารถเพิ่มจำนวนได้ 10(5) 10(7) และ 10(9) เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเทียมเป็นเวลานาน 24 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลำดับ และจากการทดลองเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave ด้วยอาหารเทียมสูตรอาหารมาตรฐานที่ใช้เลี้ยง S. carpocapsae พบว่า เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียนาน 48 ชั่วโมงก่อนการใส่ไส้เดือนฝอยลงเลี้ยง สามารถเลี้ยงไส้เดือนฝอย S.  riobrave ร่วมกับแบคทีเรียได้ผลผลิต 5.0x10(6) ตัว แต่การเลี้ยงไส้เดือนฝอยโดยไม่ใส่แบคทีเรียพบว่า ไส้เดือนฝอยไม่สามารถพัฒนาจนครบวงจรชีวิตได้ และไส้เดือนฝอย S. riobrave สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว ตามสูตรมาตรฐานที่ใช้เลี้ยง S. carpocapsae ได้ เช่นเดียวกัน โดยต้องเลี้ยงร่วมกับแบคทีเรียร่วมอาศัยแต่การเลี้ยงไส้เดือนฝอยเพียงลำพังโดยไม่ใส่แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอยสามารถพัฒนาได้แต่ไม่ครบวงจรชีวิต และไม่สามารถเก็บผลผลิตได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1187_2552.pdf (ขนาด: 165.68 KB / ดาวน์โหลด: 474)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม