ศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชส่งออก (หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วลันเตา) พืชนำเข้า (พืชตระกูลแตงกะหล่่ำ)
#1
ศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชส่งออก (หน่อไม้ฝรั่งและถั่วลันเตา) และพืชนำเข้า (พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ำ)
ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักพืช

          โดยการสำรวจรวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากพืชส่งออกและนำเข้า 4 พืช ได้แก่ พืชส่งออก 2 พืช ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งและถั่วลันเตา ส่วนพืชส่งออก 2 พืช ได้แก่ พืชตระกูลแตง และพืชตระกูลกะหล่ำ จากแหล่งปลูกพืชดังกล่าวทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 นำตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่ได้ศึกษา พบแมลงศัตรูพืชดังต่อไปนี้ 

**พืชส่งออก:** หน่อไม้ฝรั่งพบแมลงศัตรูอันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 5 ชนิด ถั่วลันเตาพบแมลงศัตรู 3 อันดับ 4 วงศ์ 6 ชนิด ได้แก่ อันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 3 ชนิด อันดับ Homoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด และ อันดับ Lepidoptera 2 วงศ์ 2 ชนิด 

**พืชนำเข้า:** พืชตระกูลแตงพบแมลงศัตรู 3 อันดับ 3 วงศ์ 5 ชนิด ได้แก่ อันดับ Homoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด อันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด และอันดับ Coleoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด พืชตระกูลกะหล่ำพบแมลงศัตรู 3 อันดับ 5 วงศ์ 8 ชนิด ได้แก่ อันดับ Homoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด และอันดับ Lepidoptera 3 วงศ์ 5 ชนิด ได้จัดทำรายละเอียดชนิดของศัตรูพืช รวมทั้งส่วนของพืชที่ถูกทำลายไว้อย่างสมบูรณ์


ไฟล์แนบ
.pdf   1206_2552.pdf (ขนาด: 193.96 KB / ดาวน์โหลด: 555)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม